Kriser/beredskap:

Store ulykker som berører en eller flere bedrifter, lokalsamfunn og som har nasjonale og internasjonale konsekvenser.  Dette vil være avhengig av ulykkens omfang. I større sammenhenger er det også viktig å ha et helhetsperspektiv i forhold til de mange aktørene som er involvert.

Blant andre: politi, sykehus, kirke, bedrifter, media.

Hverdagsulykker som berører den enkelte, arbeidskolleger og bedriften.

En arbeidsulykke rammer. Bedriften blir utsatt for ran. Uansett eies situasjonen av bedriften. Det påligger linjeledelsen et spesielt ansvar for å følge opp sine ansatte ut fra et gruppeperspektiv i tillegg til den eventuelt nødvendige individuelle oppfølging.

Organisasjon og ledelse:

KOL AS kan bidra til å analysere situasjonen ut fra et gruppe- og organisasjonsperspektiv. En slik analyse kan gi kunnskap om underliggende mulige gruppeprosesser og bidra til forståelse av hva som foregår mellom ledere og ansatte på og mellom ulike nivåer i en organisasjon.

Organisasjonsendringer kan utvirke stresspåkjenninger som hindrer konstruktive endringsprosesser. Hvordan forstå underliggende prosesser i organisasjonen som har konsekvenser for beslutningsprosessen og samarbeidsklimaet på ulike nivåer i organisasjonen.

Manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser kan bidra til å påvirke arbeidsmiljøet og dermed få konsekvenser både for produksjon og kvalitet.

Ledelse:

Ledelsesansvar er knyttet til samsvar mellom oppgavens art og mengde og nødvendige ressurser og kompetanse, samt å påse at det er gode grenser omkring virksomheten på ulike nivåer. Videre er det av betydning å lege til rette for et konstruktivt samvirke mellom de ulike delene av en virksomhet.

Det er gjensidig avhengighetsforhold mellom ledere og de som blir ledet. Et viktig stikkord er grad av tillit som fremmes gjennom psykologisk og fysisk nærhet.  Videre er det av betydning å det er en viss grad av forutsigbarhet og påvirkningsmulighet på alle nivåer.