Kompetanse/faglig profil og erfaring:
Renate Grønvold Bugge er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo, og er:


Godkjent som spesialist i klinisk psykologi NPF
Godkjent som spesialist i arbeids - og organisasjonspsykologi NPF

Renate har solid kompetanse innen gruppe- og organisasjonsforståelse.  Denne kompetansen er bygd opp gjennom mange års arbeid i inn- og utland med grupperelasjonskonferanser etter modell fra Tavistock Centre for Human Relations, London.

Kjennetegn for Renate Grønvold Bugge:

Erfaringsområder:
Gjennom mange år har hun kombinert tre hovedretninger:
klinisk praksis, konsulentvirksomhet og ledende stillinger.
Denne erfaringsbakgrunnen gir en unik mulighet til å forstå:
Individ, grupper og organisasjoner ut i fra et helhetsperspektiv.

 
 • Det medfører for eksempel at en arbeidstakers reaksjon i forbindelse med omorganisering også blir sett i lys av roller og oppgaver og ikke bare vurdert som en reaksjon som springer ut fra individet alene.
 • En leders dilemma og muligheter i beslutningsprosesser.
 • Betydningen av rammer, strukturer og gode informasjons- og tilbakemeldingsrutiner for å forstå prosesser i en organisasjon.

Tidligere stillinger/engasjementer:
Ulike lederstillinger har gitt en bred erfaring om samspill og utfordringer både i byråkratiske organisasjoner, innen helsevesen og i frivillige organisasjoner.

 
 • Direktør ved Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri, helseregion øst og sør.
 • Fylkestrygdedirektør i Vest-Agder.
 • Leder for de psykososiale programmer i regi av Norsk Folkehjelp i tidl. Jugoslavia, Sarajevo.
 • Leder av barne- og ungdomspsykiatrien i Vest-Agder.
 • Spesialpsykolog ved Vest-Agder Sentralsykehus, (Både akutt- og intensivavdelingene).
 • Seniorrådgiver ved Rikstrygdeverket
 • Engasjert av Norges Røde Kors for oppdrag i Mosambique
 • Konferanseleder og stabsmedlem ved mange grupperelasjonskonferanser i Sverige, Norge, Tysklandog USA.
 • Erfaren foredragsholder ved universitet, høyskoler, nasjonale- og internasjonale fagkonferanser.
 • Leder av psykososialt støttearbeid for etterlatte ved katastrofe.
  ° Caledonienbrannen, september 1986-09-29
 • Oppfølging av redningspersonell etter flystyrt ved Brønnøysund 1988
 • Rådgiver for støttegruppen for etterlatte etter Åsta-togulykken i år 2000
 • Rådgiver for bedriftsledelse etter storulykker
  ° Wilhelmsen rederier og Partnair etter Hirtshalsulykken i 1989
  ° NSB etter Åsta togulykken i 2000.
 • Ledelsen i Arbeiderpartiet etter terroranslaget 22.juli 2011

  Koordinering av stab ved Helsedirektoratets kollektive oppølginger for etterlatte etter Utøya

   
Renate G. Bugge sin CV finner du her